Skip to main content
Cangjie

Cangjie

Cangjie

Cangjie was the creator of Chinese characters. The Cangjie NFTs are Chinese characters generated with Taiji, Wuxing, Yi Jing, and more.
Cangjie was the creator of Chinese characters. The Cangjie NFTs are Chinese characters generated with Taiji, Wuxing, Yi Jing, and more.