Skip to main content
zombiestown.wtf

zombiestown.wtf

zombiestown.wtf

ᴿʳʰᴿʰ.. ᴴᴬᵃʰ.. ᵀʰᴱ ᵇᴸᴼᵒᵈᵀʰᴵᴿˢᵗʸ ᶻᵒᴹᴮᶦᵉˢ ʰᴬᵛᴱ ᴿᶦˢᴱⁿ ᶠʳᴼᵐ ᵗᴴᵉ ᵈᴬᴹⁿᵉᵈ ᴸᵃᴺᵈˢ ᵗᵒ ˢᵁᴾᵖᵒᴿᵗ ᵗʰᴱ ᴳᵒᴮᴸᶦⁿ ᴴᵒᴿᴰᴱˢ ᶦⁿ ᴬ ᴳʳᴱᴬᵗ ᴹᵉᵀᴬʷᴬᴿ ʷᶦᵀᴴ ᵗᴴᵉ ᵃᴺᶜᶦᴱᴺᵗ ʳᴬᶜᵉˢ ᵒᶠ ᴷʰᴬᴿᶦˢ, ᵗʰᴱ ᶠᶦᴸᵗʰʸ ᴱˡⱽᴱˢ.. ᴿʰᵏᵃᵏᵃʰ..
Sʜᴇʟᴛᴇʀ ᴜʀ ᴢᴜᴍʙʏ

ᴿʳʰᴿʰ.. ᴴᴬᵃʰ.. ᵀʰᴱ ᵇᴸᴼᵒᵈᵀʰᴵᴿˢᵗʸ ᶻᵒᴹᴮᶦᵉˢ ʰᴬᵛᴱ ᴿᶦˢᴱⁿ ᶠʳᴼᵐ ᵗᴴᵉ ᵈᴬᴹⁿᵉᵈ ᴸᵃᴺᵈˢ ᵗᵒ ˢᵁᴾᵖᵒᴿᵗ ᵗʰᴱ ᴳᵒᴮᴸᶦⁿ ᴴᵒᴿᴰᴱˢ ᶦⁿ ᴬ ᴳʳᴱᴬᵗ ᴹᵉᵀᴬʷᴬᴿ ʷᶦᵀᴴ ᵗᴴᵉ ᵃᴺᶜᶦᴱᴺᵗ ʳᴬᶜᵉˢ ᵒᶠ ᴷʰᴬᴿᶦˢ, ᵗʰᴱ ᶠᶦᴸᵗʰʸ ᴱˡⱽᴱˢ.. ᴿʰᵏᵃᵏᵃʰ..
Sʜᴇʟᴛᴇʀ ᴜʀ ᴢᴜᴍʙʏ

7,777 items